Splošni pogoji poslovanje podjetja Diventic d.o.o.


1. Področje veljavnosti

Naslednji splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave in storitve, ki jih opravi Diventic, družba za razvoj spletnih sistemov in svetovanje, d.o.o., Sojerjeva ulica 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, davčna številka: SI63905990 (v nadaljevanju Diventic d.o.o.) kot izvajalec. Sopogodbenik jih s podpisom pogodbe ali z njihovim sprejemom, ne da bi jim ugovarjal, v primeru, da ni sklenjena pisna pogodba pa s sprejemom blaga ali storitev, ne da bi jim ugovarjal (izvršitev pogodbe), priznava tudi za morebitne nadaljnje posle med strankama. V primeru razlike med splošnimi pogoji naročnika in temi pogoji, veljajo ti splošni pogoji, razen če je med strankama sklenjen drugačen pisni dogovor. Za veljavnost sprememb ali postranskih dogovorov je potrebna pisna potrditev in ti veljajo le za vsakokratno posamičen posel. Če so posamezna določila teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna, to ne vpliva na njihovo načelno pravno veljavnost. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da, blizu neveljavni določbi.
Naše storitve so zelo raznolike, zato lahko občasno veljajo še dodatni pogoji ali zahteve glede izdelkov. Za zadevne storitve bodo na voljo dodatni pogoji, ki postanejo del te pogodbe z nami, če te storitve uporabljate.

2. Ponudbe in sklenitve pogodb

Vse pogodbe, naročila in dogovori so pravno zavezujoči le tedaj, če jih podpiše zakoniti zastopnik izvajalca in zavezujejo le v vsakokrat podanem obsegu. Ponudbe so načeloma spremenljive in ne vežejo izvajalca, razen če je na ponudbi navedeno, da je zavezujoča. Sodelavci izvajalca ne morejo podajati izjav, ki bi odstopale od teh pogojev, razen če imajo za to pisno pooblastilo zakonitega zastopnika izvajalca.

3. Storitve izvajalca

Izvajalec opravlja sledeče storitve:

Izvajalec storitve opravi na podlagi dokumentacije in zahtev, ki jo pridobi od naročnika. Izvajalec bo opravljal storitve ob tesnem sodelovanju z naročnikom. Naročnik in izvajalec imenujeta vsak po eno kontaktno osebo, ki odločata soglasno. Izvajalec opozarja in se izrecno sklicuje na to, da glede na današnje stanje tehnike ni možna izdelava programske opreme, ki bi bila popolnoma brez napak.

4. Sodelovanja naročnika

Izdelava organizacijskih konceptov in programov se izvede glede na vrsto in obseg zavezujočih informacij, dokumentacije ter pripomočkov, ki so bili s strani naročnika popolnoma dani na razpolago izvajalcu. Sem spadajo tudi testni podatki, ki ustrezajo praksi, kot tudi možnosti za testiranje, ki jih v zadostnem obsegu, pravočasno in na lastne stroške zagotovi naročnik. Naročnik opravi svoje sodelovanje na lastne stroške. Naročnik mora podati pisne funkcionalne specifikacije. Naročnik omogoči izvajalcu internetni dostop do dobavljene programske opreme, če je to potrebno za izvajanje naročila. V primeru, da programska ali morebitna strojna oprema, ki jo dobavi izvajalec, ne deluje tako, kot to določa funkcionalna specifikacija, ali da izvajalec ne opravlja storitev v skladu s funkcionalno specifikacijo, mora naročnik opraviti ustrezne ukrepe, zavarovati shranjene podatke, tekoče preverjati rezultate, ki jih javlja program, ter določiti in detajlno opisati motnje in napake, ki se pojavljajo v delovanju programske ali strojne opreme ali pri storitvah, ki jih opravi izvajalec. Ta podatkovni material mora zbrati tako, da je zapisan na nosilcih, ki so računalniško berljivi ter jih je mogoče rekonstruirati s sorazmerno majhnimi stroški.

Vsakokratni predmetni del individualno izdelane programske opreme oz. adaptacije programov mora naročnik prevzeti najkasneje v šestih tednih po dobavi. Če naročnik pusti preteči rok šestih tednov, ne da bi prevzel program, se šteje dobavljena programska oprema za prevzeto s potekom zadnjega dne navedenega roka. Programska oprema se v vsakem primeru šteje za prevzeto, ko jo naročnik uporabi v produkcijskem sistemu. Naročnik mora napake, to so odstopanja od pisno dogovorjene funkcionalne specifikacije, ki se morebiti pojavijo, sporočiti izvajalcu ter jih dokumentirati, izvajalec pa si mora prizadevati za čimprejšnjo odpravo napak.

5. Cene

Vse cene se glasijo, kolikor ni navedeno drugače, v EUR brez DDV in veljajo le za posamično predmetno naročilo. Stroški nosilcev programov (npr. zgoščenk), tiskanega gradiva za šolanje itd., kot tudi morebitne pristojbine v zvezi s pogodbo se obračunajo posebej.
Cene, ki so v ponudbah in cenikih navedene za storitve, zavezujejo izvajalca 10 dni od izdelave ponudbe, če na ponudbi ali ceniku ni drugače določeno. Po tem sme izvajalec v svojih urnih postavkah upoštevati nastala povečanja stroškov dela in materiala oz. siceršnje stroške in davčine. Če izjemoma in na željo naročnika pride do opravila storitve zunaj normalnega delovnega časa, se dodatni stroški zaračunajo posebej, kot to določajo ti splošni pogoji ter pogodba.
Potni stroški, dnevnice in stroški prenočitve se naročniku zaračunavajo posebej. Točna ureditev je določena v pogodbi, drugače pa veljajo običajni normativi v skladu s slovensko poslovno prakso. Čas porabljen na poti se obračuna po polovični ceni. Za storitve, izven delovnega časa, ki jih zahteva naročnik, se na eno uro opravljenih storitev obračunajo naslednji dodatni stroški v odstotku od dogovorjene cene storitve: za nočno delo (pon.-pet. 18.30/06.30) 50 %, za delo ob sobotah 50 %, za delo ob nedeljah 100 %, za delo ob praznikih 150%. Ob sovpadanju dveh navedenih postavk velja višja postavka. V primeru nočnega dela ob nedeljah oz. praznikih pa velja poleg postavke za delo ob nedeljah oz. praznikih tudi postavka za nočno delo.

6. Avtorske pravice in pravice uporabe

Naročnik pridobi za programsko opremo neprenosljivo, neizključno, časovno neomejeno in na teritorij Republike Slovenije omejeno dovoljenje za uporabo avtorskega dela. Vsakršno omogočanje uporabe tretjim osebam je v skladu z zakonom o avtorskih pravicah izključeno. Vse avtorske in avtorski sorodne pravice na dogovorjenih dobavah (programi, dokumentacija itd.) pripadajo izključno izvajalcem oz. njegovim dajalcem licence, v kolikor niso bile skupaj s pravico uporabe izrecno prenesene na naročnika. Naročnik pridobi zgolj pravico, da programsko opremo po plačilu, opravljenem v skladu s pogodbo, v nespremenjeni obliki uporablja izključno za lastne potrebe in namene, samo za sisteme strojne opreme ter v obsegu, ki ustreza pridobljenemu številu licenc. Naročnik se strinja, da mora, če kljub dvema pisnima opominoma izvajalca ne poravna svojih obveznosti po pogodbi, na pisno zahtevo izvajalca opustiti uporabo neplačane programske opreme oz. neplačanega dela programske opreme (razvite dodelave). S sodelovanjem pri izdelavi programske opreme naročnik ne pridobi nobenih pravic do te programske opreme. Vsaka kršitev avtorskih pravic izvajalca ali dajalca licence ima za posledico odškodninske zahtevke, pri čemer je v takem primeru treba plačati popolno odškodnino. Zaznamkov na nosilcih programov in dokumentaciji, namenjeni naročniku kot uporabniku programske opreme, kateri zadevajo pravice industrijske lastnine ali siceršnje izključne pravice, se ne sme odstraniti. Naročnik sme izdelati kopije za namene arhiviranja in zavarovanja podatkov pod pogojem, da v programski opremi ni vsebovana izrecna prepoved dajalca licence ali tretjih in da so vsi zaznamki glede copyrighta in izjav o lastninskem pridržku nespremenjeno preneseni na te kopije.

7. Odgovornost za naše storitve

DIVENTIC D.O.O., NJEGOVI DOBAVITELJI IN DISTRIBUTERJI NISO ODGOVORNI ZA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI PODATKOV, FINANČNE IZGUBE ALI POSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO, EKSEMPLARIČNO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, JE SKUPNA ODGOVORNOST DIVENTIC D.O.O.., NJEGOVIH DOBAVITELJEV IN DISTRIBUTERJEV ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE NA PODLAGI TEH POGOJEV, VKLJUČNO Z IMPLICITNIMI JAMSTVI, OMEJENA NA ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA NAŠE STORITEV V OBDOBJU TREH MESECEV OZIROMA NA SKUPAJ MAKSIMALNO 5.000 EUR. DIVENTIC D.O.O., NJEGOVI DOBAVITELJI IN DISTRIBUTERJI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA MOREBITNO IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE NI MOŽNO RAZUMNO PREDVIDETI.

Izvajalec bo brezplačno odpravil napake, ki so v njegovi domeni in ki se pojavijo v garancijskem roku treh mesecev po začetku uporabe programske opreme. Odgovornost velja le za napake, ki so bistvene in ponovljive ter so sporočene v roku treh delovnih dni po tem, ko se napake pojavijo. Prav tako so iz odgovornosti za napake izključene napake zaradi spremenjenih komponent produkcijskega sistema, vmesnikov ali parametrov, uporabe neustrezne ali defektne strojne opreme, nosilcev podatkov, itd. Izvajalec ne jamči za napake, motnje ali škodo, ki izvirajo iz nezaključene, nepopolne implementacije programa (npr. osnovnih podatkov in parametrov) ter iz nestrokovne uporabe. Prav tako so iz odgovornosti za napake izključene napake zaradi spremenjenih komponent produkcijskega sistema, vmesnikov ali parametrov, uporabe neustrezne ali defektne strojne opreme, nosilcev podatkov, itd. Za programe, ki jih naknadno spremenijo naročnikovi programerji ali tretje osebe, odpade vsakršna odgovornost za napake s strani izvajalca. Če izvajalec dobavi tudi programsko opremo drugih proizvajalcev, je odgovornost izvajalca omejena na odgovornost za izbiro drugega proizvajalca in na odgovornost, ki izhaja relevantne (dodatne) pogodbe o nakupu oz. dobavi predmetne programske opreme drugega proizvajalca med naročnikom in izvajalcem. Kolikor predmet naročila predstavlja spremembo ali dopolnitev že obstoječih programov, se odgovornost nanaša na spremembo ali dopolnitev. Odgovornost za osnovni program s tem ne oživi. Naročnik mora na lastno odgovornost skrbeti za zavarovanje programov in podatkov v zvezi z instalirano programsko opremo.

8. O teh pogojih

Te pogoje ali dodatne pogoje, ki veljajo za posamezno storitev, lahko na primer spremenimo, kadar jih moramo prilagoditi zakonodaji ali spremembam storitev. Pogoje redno spremljajte. Če katerega koli od pogojev ni možno uveljaviti, to ne vpliva na ostale pogoje. Za spore iz tega razmerja je pristojno sodišče Republike Slovenije, in sicer sodišče v Ljubljani.

Zadnja sprememba: 3.1.2019